Privacyverklaring

Privacyverklaring International Music Promotion vzw

IMP vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. IMP vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

IMP vzw verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt zoals en daarmee geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor :
- het ontvangen van aankondigingen en informatieve mailing rond onze projecten
- het verwerken van administratieve gegevens naar aanleiding van inschrijvingen voor onze klarinetwedstrijden
- het verwerken van uw gegevens naar aanleiding van inschrijvingen voor de door ons georganiseerde projecten en concerten
- een vraag te beantwoorden via het contactformulier, telefoon of e-mail

Wie krijgt uw persoonsgegeven te zien?

Alle persoonsgegevens zijn beschermd tegen onrechtmatige verwerking. Enkel de administratief en artistiek manager van IMP vzw ontvangen uw persoonsgegevens. Enkel de administratief manager zal deze gegevens verwerken. Zowel de administratief en artistiek manager zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van jouw persoonsgegevens.

IMP vzw zal geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commercie╠łle doeleinden.

Bewaartermijn

IMP vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze kregen, maar wel zo lang volgens de wet is vereist.

Uw rechten

U kan altijd vragen om de gegevens die IMP vzw over u heeft, in te kijken en eventueel te corrigeren. De toestemming die u hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens kan je ook intrekken. Je kan ook vragen om de gegevens geheel te wissen. Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons. Met die vragen kan je terecht op . Om misbruik te voorkomen, kan IMP vzw bij contact vragen om je adequaat te identificeren.

Klachten?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming

Wijziging privacyverklaring

IMP vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Zo’n wijziging kondigen we aan op onze website. De laatste wijziging gebeurde op mei 2018. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief.