Wedstrijdreglement

Artikel 1

De ‘JUNIOR  CLARINET  COMPETITION’ staat open voor alle klarinettisten, gedomicilieerd in België.  Deze editie 2018 wordt opengesteld voor alle inwoners uit de EU landen.

Kandidaten tot en met 18 jaar (geboren na 2000) schrijven in zonder voorwaarden.

Kandidaten, geboren voor 2002 mogen nooit zijn ingeschreven (geweest) aan een hogere instelling (hogeschool, Koninklijk Muziekconservatorium, Lemmensinstituut, IMEP of een andere soortgelijke instelling met ‘klarinet’ als hoofdvak).  Voor de Luxemburgse en Franse kandidaten wordt daaraan toegevoegd de ‘Niveau Supérieur’ aan de Nationale en Regionale conservatoria. Voor Duitsland gaat het om ‘Musik Hochschule ‘.  Voor andere landen gelden soortgelijke voorwaarden.

Er is geen leeftijdsgrens.

Artikel 2

De wedstrijd gaat door op 27 mei 2018 in Muziekcentrale Adams, Bosstraat 73, 3560 Lummen.

De kandidaten dienen zich aan te melden bij aankomst.

Artikel 3

De wedstrijd omvat 3 categorieën :

  • lagere graad (geboren na 1 januari 2006)
  • middelbare graad (geboren tussen 1 januari 2003 en 31 december 2005)
  • hogere graad (geboren tussen 1 januari 2000 en 31 december 2002)

De kandidaat stelt één werk voor.

Kandidaten die NA de leeftijd van 10 jaar zijn begonnen met klarinetspelen kunnen een aanvraag indienen om in een ander niveau dan zijn/haar leeftijdsklasse te worden ingedeeld.  Hiervoor is een document van de directeur van de academie/muziekschool vereist.

Kandidaten die geboren zijn voor 31 december 1999, maar die de volledige academie hebben doorlopen, kunnen inschrijven in de hogere graad.

Een kandidaat kan, rekening houdend met het niveau van het keuzewerk, ZELF opteren om in een HOGER niveau deel te nemen.  Dit is geen noodzaak . Hij/zij dient dit ZELF aan te vragen. 

Artikel 4

De wedstrijd gaat door in één ronde (per categorie), in een vooraf bepaalde volgorde van de kandidaten, voor een professionele jury.

Artikel 5

De jury is samengesteld uit specialisten. Er wordt minstens één internationaal jurylid aan de jury toegevoegd.

De mogelijkheid bestaat dat maximum één niet-klarinettist wordt opgenomen in de jury.

De voorzitter en de secretaris kunnen niet-specialisten zijn, ze geven geen punten.

De beslissingen van de jury zijn onaanvechtbaar.

Artikel 6

Familieleden van een kandidaat (tot de 3° graad) onthouden zich van stemming en puntenopgave.

Een jurylid die (oud-)leraar is van een kandidaat onthoudt zich van stemming en puntenopgave.

Een jurylid is (oud-)leraar als de kandidaat voor minstens één volledig schooljaar is ingeschreven in de klas van de leraar.

Artikel 7

De organisatie voorziet voldoende begeleiders om de wedstrijd goed te laten verlopen. De repetitie met de begeleider wordt voorzien op de dag van de wedstrijd.   De kandidaat wordt op voorhand verwittigd van het tijdstip van repetitie en het tijdstip van wedstrijd.

De maximale duurtijd van de repetitie zal naargelang het niveau voor iedere kandidaat dezelfde zijn.

Het staat de kandidaat vrij om een eigen begeleider mee te brengen.   Hij/zij verwittigt de organisatie hiervan ten laatste 3 weken voor aanvang van de wedstrijd. De organisatie voorziet geen vergoeding voor deze begeleiding.

Er wordt door de organisatie geen bladdraaier voorzien (noch voor de eigen begeleiders, noch voor de begeleiding voorzien door de kandidaat zelf).

De leraar van de kandidaat mag niet op het podium plaatsnemen.

Artikel 8

Het optreden van de kandidaat kan op om het even welk moment worden onderbroken. Deze onderbreking zal geen invloed hebben op de kansen van de kandidaat.  Deze onderbreking zal enkel gebeuren om de uitvoering in tijd te beperken

De maximale tijdsduur is :

  • Lagere graad : 6 minuten
  • Middelbare graad : 10 minuten
  • Hogere graad : 15 minuten

Indien een werk langer is dan de maximale speelduur, kan de jury bepalen waar kan worden gestart.

Artikel 9

De wedstrijd zal, per categorie, gebeuren in alfabetische volgorde (eerste letter van de officiële achternaam van de kandidaat). De organisatie zal (door lottrekking) bepalen aan welke letter zal worden begonnen.

Er wordt een volgorde meegedeeld aan de kandidaat voor repetitie en wedstrijddeelname. De kandidaat verbindt zich er toe om één uur voor de repetitie aanwezig te zijn. Indien hij/zij gebruik maakt van de officiële begeleiding dient hij/zij minimaal een half uur voor de repetitie aanwezig te zijn. Bij laattijdige aanwezigheid vervalt de repetitie.

De kandidaat die te laat komt voor zijn optreden wordt van deelname uitgesloten.

Artikel 10

Inschrijvingen moeten ten laatste op 4 mei 2018 op het secretariaat van de vzw International Music Promotion (IMP) binnen zijn. De inschrijvingen gebeuren online via de website (of uitzonderlijk per post Tennislaan 32, B-9930 Zomergem). De deelname aan de wedstrijd bedraagt 5 € en wordt de dag van de wedstrijd geïnd.  De kandidaat stuurt minimum 3 weken voor aanvang van de wedstrijd een origineel exemplaar + 2 kopies van het gekozen werk naar ‘INTERNATIONAL MUSIC PROMOTION vzw’, p.a. Tennislaan 32, B-9930 Zomergem. 

Het niet respecteren van deze clausule zal de inschrijving automatisch ongeldig maken.

Het keuzewerk mag na inschrijving niet meer worden gewijzigd. De kandidaat krijgt de partituur terug na deelname (de dag van de wedstrijd).

Artikel 11

De wedstrijd staat open voor het publiek. Er wordt de begeleiders en familieleden van de kandidaten aangeraden om ook naar de andere kandidaten te luisteren.

Artikel 12

De proclamatie van de uitslag zal gebeuren na beëindiging van de desbetreffende categorie en na beraadslaging door de jury. De kandidaten worden gevraagd om hierop aanwezig te zijn zodat ze hun diploma, onderscheiding en eventuele prijs kunnen in ontvangst nemen.

De jury zal daarna ter beschikking staan van de kandidaten.

Artikel 13

De eerste laureaat per categorie krijgt een geldprijs aangeboden. Er kunnen ook concerten en andere prijzen worden aangeboden. De jury heeft het recht om een prijs niet uit te reiken.

De eerste 3 laureaten per categorie kunnen de titel  ‘laureaat van de Junior Clarinet Competition 2018’ dragen.

De eerste laureaten per categorie van de ‘Junior Clarinet Competition’ wordt een solo optreden met piano aangeboden in een gedeeld laureatenconcert dat zal plaatsvinden tijdens ‘Clarinetfest 2018’ (6 t.e.m. 11 juli 2018) te Oostende.  Daarvoor ontvangen de eerste laureaten per categorie een gratis registratie voor 1 dag (de dag van het concert) voor ‘Clarinetfest 2018’.

Artikel 14

Niettegenstaande de ‘Junior Clarinet Competition’ wordt georganiseerd voor Bb en A klarinet, worden ook de Eb klarinet, altklarinet en basklarinet toegestaan.

Artikel 15

De proeven mogen niet worden opgenomen (noch voor CD, radio, TV, privé, nationaal of internationaal, …) zonder de exclusieve toestemming van de organisatie.

De organisatie kan zelf beslissen om de competitie op te nemen.  Zij wordt op dat ogenblik eigenaar van de rechten.

Artikel 16

De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen van kandidaten, begeleiders, familieleden, pianobegeleiders, bladdraaiers in of rond Muziekcentrale Adams of op de weg naar en van de plaats van de wedstrijd en/of repetitie.

Artikel 17

De organisatie neemt de lasten voor de auteursrechten (Sabam) op zich.  Ook de lasten voor SEMU worden door de organisatie gedragen, op voorwaarde dat de kandidaat de regelgeving terzake naleeft.

Artikel 18

International Music Promotion vzw behandelt en beschermt zorgvuldig de persoonlijke informatie die wordt gegeven via het inschrijvingsformulier via de website. Zij wordt opgeslagen in een digitale bestanden die enkel toegankelijk zijn door de administratief en artistiek manager van de vzw. De gegevens worden enkel gebruikt voor de behandeling van de inschrijving.

Artikel 19

Door inschrijving aanvaardt de kandidaat dit reglement.